Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang ©

funktion
upp till topp Funktion
”Lågenergilampor” brukar även kallas för kompaktlysrör.

I rören (ofta 2-4 st) finns 2-5 milligram kvicksilver.
Med en elektrisk urladdning, via elektroder inuti glasrören, skapas en osynlig UV-strålning. Urladdningarna görs av en elektronisk enhet s.k. HF-don som genererar pulser, vars frekvens är omkring 50 000 – 60 000 Hz.
När lampan tänds, stiger temperaturen och kvicksilvret förångas för att till slut fylla röret med ånga.
På rörens insida finns ett pulver som omvandlar UV-strålningen till synligt ljus. Beroende på pulvrets sammansättning skapas olika färg-spektra.
Det tar relativt lång tid, flera minuter, innan en ”lågenergilampa” lyser med full styrka. Uppstartstiden blir allt längre ju äldre lampan är och ju kallare omgivningstemperaturen är.
När lampan efter användning kallnar, övergår ångan åter till små droppar.

omfördelning
upp till topp Omfördelning av energi

Drygt 90 procent av en glödlampas elförbrukning blir värme och resten blir till ljus. Det hävdas att värmen hamnar på fel ställe, exempelvis uppe i taket.
Att denna värme inte blandas med den övriga luften i rummet, utan bli liggande som en ”klump” i taket, är knappast troligt.
Den uppvärmda luften från glödlampan blandas med rummets övriga luft, som cirkulerar och bidrar därmed till uppvärmning av rummet.

Används ”lågenergilampor” i stället för glöd-lampor blir rummet svalare. Värmeförlusten kompenseras med ett ökat energiuttag från rummets uppvärmningssystem. Oberoende av vilken typ av uppvärmningssystem som används.
Här i Norden sammanfaller vårt värmebehov med behovet av belysning. Vinterhalvåret är kallt och mörkt och det är då belysning behövs och glödlamporna ger ett välbehövligt värmetillskott.

Det handlar i huvudsak om
omfördelning av värme – inte om att spara energi.
förkortad livslängd
upp till topp
Livslängden

Tester har visat att variationen är stor.
Två av tio testade lampor tog slut redan efter 22 respektive 84 timmar,
(ICA-kuriren nr 3/2008).
Livslängden ska vara 6000 timmar.

Lysa länge

Används ”lågenergilampor” i utrymmen där det endast är tänt kortare stunder, exempelvis på en toalett eller i ett förråd, hinner de inte komma upp till den arbetstemperatur som de är avsedda för.

Är det förhållandevis många kallstarter så förkortas livslängden.
Med en lystid på 10 minuter per tillfälle, minskar lampans livslängd till cirka 20 % och de måste vara släckta i minst 2 minuter innan de tänds på nytt.

Ljusreglering

Om man kopplar en dimmer till en ”lågenergi-lampa” finns det risk att både lampan och dimmern kan ta skada.
För ”lågenergilampor” med extern förkoppling finns möjlighet att använda speciella HF-don för ljusreglering

strålkälla

 

 

pulser

 

 

 

övertoner

 

 

 

 

upp till topp Avger starka fält/strålning

Elektromagnetiska störningar kan både vara i form av strålning, elektromagnetiska fält (EMF), inom frekvensområdet 50kHz-30MHz och galvanisk via ledningarna.
Förutom risk att störa annan teknisk utrustning, kan störningarna även påverka människan.

Man måste skilja på magnetiska och elektriska fält.
Det påstås att de magnetiska fälten är svagare hos en ”lågenergilampa” därför att de drar mindre ström. Om man mäter det magnetiska fältets effektivvärde kan påståendet vara rätt men det är bara halva sanningen.
Tas det hänsyn till hur snabbt pulserna stiger (tidsderivatan), så är fälten avsevärt kraftigare och det är pulsernas snabba förändringar som ger största påverkan.

upp till topp Övertoner

Dn pulsade strömförsörjningen som ”lågenergilampor” kräver skapar s.k. övertoner på el-nätet. Korta pulser kräver ett insvängningsförlopp innan strömmen stabiliseras igen. Man kan jämföra detta med fysiska vågrörelser och karaktären för olika musikinstrument. Ett piano låter det inte som en klarinett även om de spelar samma ton. Det är övertonerna som ger instrumentet sin karaktär och det beror på instrumentets material, utformningen etc. När det gäller ström så är det elnätet, apparatens och andra inkopplade apparaters elektriska egenskaper som ger övertonernas egenskaper och dessa sprids galvaniskt i el-nätet. ”Lågenergilampor” kan skapa högfrekventa övertoner, ända upp i mikrovågsområdet.

Samma mätvärden som från en vanlig glödlampa vid en meters avstånd
kan man uppmäta upp på fem - åtta meters avstånd från en ”lågenergilampa”.
De elektriska fälten är t.o.m. större än hos vanliga lysrör på grund av de höga snabba urladdningarna.

Skapar stora problem för de elöverkänsliga.

Åtta meter kan vara ”säkerhetsavstånd” för många elöverkänsliga.
Hur många rum är så stora?
”Lågenergilampor” tränger bort elöverkänsliga från andra människor och från samhället i övrigt.

Stör eller strålar för mycket

Mer än var tredje elapparat, 30-45 procent som Elsäkerhetsverket testar,
stör eller strålar för mycket och dit hör ”lågenergilampor”. De är CE-märkta men kan störa och skada annan elektronik.

Det är importörerna eller tillverkarna som garanterar att deras produkter inte över-skrider gällande EU-normer.
– ”Ibland kan man fråga sig om tillverkarna över huvud taget gjort några tester eller bara klistrat på CE-etiketten”, säger Henrik Olsson på Elsäkerhetsverket. ”Elsäkerhetsverket har för små resurser för att hitta dem”, säger han.

Inte för varmt

upp till topp Tål inte kyla

Är det kallt ute kommer ”lågenergilampan” inte upp i arbetstemperatur.
Ju kallare det är desto längre tid tar det.

Den lyser då med reducerad styrka, som märks redan vid en temperatur under cirka +7ºC. Den drar då mer ström än specificerat.
Det är stora skillnader beroende på fabrikat och typ.
Det påstås att en ”lågenergilampa” kan tända ned till -30ºC.
Lägg märke till,
att det står att den kan tända – inte att den ska lysa med full styrka!

Förutsättningen är att den används i en anpassad sluten armatur,
så värmen stannar kvar och hjälper lampan att nå arbetstemperatur.

Tål inte värme

Vid höga temperaturer (mer än +50ºC) kan lampans elektronik ta skada.
Därför är det inte lämpligt att använda ”lågenergilampor” i t.ex. en bastu.
Inte heller är det lämpligt att använda ”lågenergi-lampor” i små och trånga armaturer där alltför höga temperaturer kan uppstå på grund av för dålig luftcirkulatio

 

 

reaktiv belastning

upp till topp Reaktiv belastning på elnätet

”Lågenergilampor” skapar en reaktiv belastning på elnätet.

Förenklat kan man säga att strömmen gör motstånd mot sin egen uppkomst.
Med det menas att strömmen och spänningen inte är i fas - de följs inte åt.
Det skapas en olinjär belastning så att övertoner bildas.

Det innebär att den verkliga effekten hos lamporna kan vara två till tre gånger högre som det som står på förpackningen, den uppgivna effekten.
En ”lågenergilampa” som uppges förbruka 11 Watt har i själva verket en verklig förbrukning på ca. 20-28 VA (~Watt).

Innehållet i en lågenergilampa
upp till topp 10 ggr mer energi att tillverka

För att tillverka en ”lågenergilampa” går det åt 1,4 kWh,
för en vanlig glödlampa 0,15 kWh.

Det går således åt cirka 10 ggr mer energi att tillverka en ”lågenergilampa” jämfört med en vanlig glödlampa.
Orsaken är främst att en ”lågenergilampa” innehåller många delar.

elektroniken i en lågenergilampa
upp till topp Destruktion

Faktiska siffror är svåra att få fram.
Bägge lamptyperna innehåller en metallsockel, glas och isoleringsmaterial. Glödlampan har en glödtråd av wolfram och ”lågenergilam-pan” innehåller kvicksilver.

”Lågenergilampan” har dessutom elektronik för styrning av en spole, elektroder och ett plasthölje.
Elektroniken innehåller giftiga kemikalier och metaller.
Det saknas rutiner för återvinning av dessa.

Avger ångor
upp till topp Kemikalier

Både glödlampor och ”lågenergilampor” ger ifrån sig höga värden av formaldehyd.

Glödlampor avger sina kemikalier (butanol, fenol och benzodioxin)
snabbt i början men efter bara ett dygn, kemikalienivån sjunkit avsevärt.

”Lågenergilampor” verkar dock avge sina kemikalier (fenol, toluen och kresol)
mindre intensivt men under en längre tid.
”Lågenergilampor” innehåller mer lim men också andra polymerer i form av kretskort och elektroniska komponenter.

 

Lämna rummet omedelbart

upp till topp Då en varm ”lågenergilampa” gått sönder

Kemikalieinspektionen skriver på sin hemsida bl.a. detta:

Rekommendationer när en varm ”lågenergilampa” gått sönder
Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder.
Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet.
Den europeiska lampbransch-organisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter.
Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en (liten) fuktig trasa.
Lägg lampresterna i en glasburk med lock.
Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”Kan inne-hålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och för-ångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning”.

glödlampa

upp till topp Summering

Efter att tagit del av vad som skrivits om ”lågen-ergilampor”,
varav endast en liten del presenterats här, kan jag konstatera att:

”Lågenergilampor” inte sparar energi. Det är en fråga om omfördelning.
”Lågenergilampor” innehåller giftiga ämnen. Ämnen är svåra att ta hand om.
”Lågenergilampor” skapar strålning EMF, flera meter omkring sig.

Slutsats

Tacka vet jag glödlampan!
Förutom att sprida ett behagligt ljus, skänker den värme då det är mörkt och kallt.

upp till topp Ska kvicksilver totalförbjudas?

Vackra ord – men…

I ett pressmeddelande 15 januari 2009 från Miljödepartementet kan man läsa om att kvicksilver ska totalförbjudas (nedan).
http://www.regeringen.se/sb/d/11443/a/118546

Regeringen förbjuder all användning av kvicksilver i Sverige
Regeringen har idag beslutat att införa ett generellt förbud mot kvicksilver.
Förbudet innebär att tandfyllningar med dentalt amalgam upphör och att varor som innehåller kvicksilver inte längre får släppas ut på den svenska marknaden.
- Sverige går nu före för att ta bort och skydda miljön från icke-nedbrytbart kvicksilver.
Förbudet är en stark signal till övriga länder och ett svenskt bidrag till målsättningarna i EU och FN att minska både användning och utsläpp av kvicksilver, säger miljöminister Andreas Carlgren.
Regeringens beslut innebär att varor som innehåller kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden.
I praktiken innebär det att alternativa tekniker måste användas i tandvården, vid kemisk analys och i kloralkaliindustrin.
Kemikalieinspektion får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag eller ge dispens i enskilda fall.

Avfall som innehåller kvicksilver kommer med regeringens beslut kunna slutförvaras i djupa bergförvar i andra EU-länder. Den svenska marknaden för farligt avfall är liten. En statlig utredning konstaterade i våras att det finns existerande förvar för kvicksilverhaltigt avfall i exempelvis Tyskland som väl motsvarar de krav på säkerhet som ligger bakom svensk lagstiftning.
Ett nytt svenskt förvar skulle däremot bli ca 15 gånger dyrare än deponering i befintliga anläggningar i EU.

Remissinstanserna har delat utredningens slutsatser.
- Vi sänker inte säkerhetskraven när vi nu möjliggör för gemensamma lösningar och tar tillvara på erfarenheter från närmare 40 år med att lagra kvicksilver inom EU. Avfallet ska föras till ett djupt bergförvar med höga säkerhetskrav. I enlighet med principen att förorenaren betalar har ägarna till avfallet ansvaret att se till att ett bergförvar kommer till stånd och betala för det, säger Andreas Carlgren.
Möjligheten till slutförvar i andra EU-länder ger bättre incitament för det önskvärda utvecklan-det av säker, storskalig teknik för stabilisering av kvicksilverhaltigt avfall.

Sedan början av 1990-talet har det varit förbjudet i Sverige att tillverka och sälja vissa kvicksilverinnehållande varor, t.ex. termometrar och andra mätinstrument samt elektriska komponenter.
De nya reglerna träder i kraft den 1 juni 2009.

INFORMATIONSBLAD FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
http://www.regeringen.se/download/6d0d60d5.pdf?major=1&minor=118538&cn=attachmentPublDuplicator_0_attach-ment

På sidan 2 kan man läsa:
”…Varor som redan omfattas av harmoniserande EG-regler, såsom batterier och ljuskällor, omfattas inte av förbudet…”

upp till topp Vad vet man på Energimyndigheten?

Den 19 april 2007 sände jag frågor till Energimyndigheten efter ett inslag i TV2:s Rapport, där Energimyndigheten lovordade hur mycket energi man kunde spara med energisparlampor.
Kalle Hashmi som svarat, var med i den EU-kommité som lagt fram förslaget att glödlamporna ska fasas ut.

Bl.a ställde jag följande frågor (Dnr:410-2007-3295)

Ni som myndighet rekommenderar energisparlampor, ska i egenskap av myndighet vara säkra era påståenden då Ni säger att de sparar energi, jämfört med vanliga glödlampor.
Ni bör således ha uppgifter tillgängliga för nedanstående frågor som jag vill jag ha svar på:

• Hur stor är energiförbrukningen i jämförelse av den totala energiförbrukningen, inklusive rummets uppvärmning för bibehållen rumstemperatur, mellan energisparlampa resp. glödlampa.
• Hur stor är energiförbrukningen som har gått åt för tillverkning av en glödlampa resp. energisparlampa?
• Hur stor är energiförbrukningen som har förbrukats för framtagning av deras ingående material?
• Hur stor är energiförbrukningen som går åt för destruering av energisparlampa resp. glödlampa?

Den 9 maj 2007 får jag svar från Kalle Hashmi Energimyndigheten
Jag väntar på ett svar för lamp tillverkarna.
Återkommer.
mvh. Kalle Hashmi

Efter påstötning - det senaste svaret den 11 juni 2007:
Jag har bett Philips och GE för informationen men, har inte hört något från dessa företag än.
mvh. Kalle Hashmi

Jag väntar fortfarande på svar!