Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang ©

Tekniska begrepp

Jag förklarar här olika tekniska begrepp för den som inte är så tekniskt insatt. Begrepp som används vid tal om elöverkänslighet, el- och magnetfält och mikrovågor. Jag hoppas att förklaringarna ska ge en del “Ahaa”-upplevelser.

Den andra skriften (är mer avancerad) behandlar de svårigheter man ställs inför då det gäller att tolka mätvärden.
Effektivvärden, modulation och frekvens - Vad är det som mäts, samt hur kroppens signalsystem fungerar?

Den tredje visar samband mellan V/m, W/m2 och DB.
En praktisk "lathund" för att omvandla de olika måttenheter som anges vid mikrovågsmätning.

 

Tekniska begrepp
Här en pdf med denna webbsidas innehåll
(6 sidor, 190 kB)

 

Vad mäts
En pdf-fil
om sättet att mäta

(5 sidor, ca. 300 kB)

 

omvandling
Omvandling/samband mellan olika mätskalor vid mätning av mikrovågor
(53 kB)


upp till topp Ström och Spänning

vattenfall - Volt och Ampere

Ofta är man inte så noga med begrepp som ström och spänning. I detta sammanhang måste vi dock använda oss av de rätta innebörderna för att kunna se skillnad och samband.

Bilden visar ett vattenfall och man kan likna fallhöjden med spänning, volt (V) och vattenflödet med ström, ampere (A). Fallhöjden är alltid densamma men flödet kan variera. Vattenfallet kan vara torrlagt och då rinner inget vatten – vi har ingen ström (ampere), men höjden, spänningen (volt) finns kvar.

Strömmen alstrar ett magnetiskt fält och spänningen ett elektrisk fält. Vid höga frekvenser (t.ex. mikrovågor) skiljer man inte på el- och magnetfält.

Då en en apparat (lampa, radio, etc) är påslagen och förbrukar ström, sprids det elektriska och det magnetiska fältet samtidigt från den strömförsörjande ledaren. Stänger man av apparaten så bryts strömmen och det magnetiska fältet upphör. Dock finns det elektriska fältet kvar eftersom det finns spänning fram till strömbrytaren.

upp till topp Magnet- och elfält

spridning runt en ledare
Det elektriska fältet alstras av spänningen (Volt) och sprids rakt ut från ledaren.
Det magnetiska fältet, alstras av strömmen (Ampere) och cirkulerar runt ledaren.

De elektriska och magnetiska fälten sprids på olika sätt.
Då en en apparat (lampa, radio etc) förbrukar ström, sprids det elektriska och det magnetiska fältet samtidigt, från den strömförsörjande ledaren.
Slår vi av apparaten finns fortfarande spänning fram till strömbrytaren, men det går ingen ström i ledaren.
Det elektriska fältet finns kvar men det magnetiska "försvunnit".


upp till topp Sinuskurva, frekvens, hertz

hur fås en sinuskurva

Tänk dig en punkt som roterar runt i en cirkel. Kunde du se denna rörelse från sidan skulle det då se ut som om punkten rör sig uppåt och nedåt. Lägger du till en tidsaspekt för denna upp och nedåtgående rörelse så får du fram en sinuskurva.

Rör sig punkten ett varv på en sekund, så är frekvensen 1 Hertz (Hz). Ju snabbare rörelsen är desto högre blir frekvensen. I vårt ledningsnät händer detta 50 ggr i sekunden - frekvensen är 50 Hz.

För mobilsändningar är frekvensen
ca 2 GHz (gigahertz) = 2000000000 gånger i sekunden.

Energin hos ett fält står i propotion till dess frekvens. Ökas frekvensen 1000 ggr. så är energiinnehållet 1000 ggr kraftigare.

upp till topp Ett musikstycke är sammansatt av många frekvenser.

analoga signaler från musik

Analoga frekvenser

Oftast motsvarar ett ljud inte formen av en ren sinus-kurva. Det är sammansatt av många olika frekvenser.

Här visas kurvan av ett musikstycke. Kurvan stiger och faller mjukt och den här typen av ljudvågor förekommer naturligt i vår miljö. I naturen förekommer endast analoga signaler (baserade på den cykliska sinuskurvan) till skillnad från de digitala signalerna som är skapade av människan.

upp till topp Digitala pulser
stiger och faller mycket snabbt.


datasignaler

De digitala signalerna har endast två lägen - till och från eller etta och nolla. De växlar mycket snabbt från sitt botten- resp. toppvärde och ligger kvar på en konstant nivå däremellan. Den snabba förändringen gör att de är mycket energirika.
Kurvorna visar olika exempel.

upp till topp Svårt att mäta digitala pulser


digitala pulser

Det är mer komplicerat att mäta energin i digitala signaler. Detta på grund av att pulsens varaktighet varierar. Signalen kan ha en smal puls med stort mellanrum och tvärt om. Den är modulerad.

Sett ur hälsosynpunkt kan det vara så att en kortvarig puls har större inverkan än puls med längre varaktighet eftersom fältet förändras under kortare tid.

Ett sätt att mäta energiinnehållet, är att mäta den uppvärmning som sker, det s.k. SAR-värdet.
Det man då mäter är den energi som absorberas hos en bestämd kropp (en dummy) som utsätts för mikrovågor, under bestämda förutsättningar.
Man mäter inte de nivåer där mikrovågor kan ge upphov till skador, på grund av av den strålning som tränger in i människokroppen.
Man hur varm en docka blir av mikrovågorna!
Du kanläsa mer om detta längre ned på sidan

upp till topp Topp- och effektivvärde


sinuskurva

Topp- och effektivvärde hos en sinuskurva

Toppvärdet för en sinuskurva är skillnaden mellan dess maximala positiva och dess maximala negativa värden.
Effektivvärdet är vanligtvis det mätvärde vi får då man mäter t.ex. spänning. Effektivvärdet är cirka 70% lägre än toppvärdet.

Matematiskt gäller regeln:
Effektivvärde = toppvärde dividerat med

Omvänt:
toppvärdet är således ca. 40% ( = 1,414)
större än effektivvärdet

Vill du fördjupa dig i detta finns här en bra länk

upp till topp Ett magnetiskt fält mäts i enheten Tesla.

Tesla är en otympligt stor sort och kan jämföras med att ange ett pappersarks tjocklek i meter. Det skulle bli ganska många nollor. Av den anledningen används olika prefix. Vanligast är milli, mikro och nano:

milli (m) = 0,001
mikro (µ) = 0,000 001
nano (n) = 0,000 000 001

Sammanfattat: 1mT=1 000µT=1 000 000nT.
Exempel: 3µT = 0,000 003 Tesla.

Dessa värden kan verka låga, men så är inte fallet. Det är helt normala nivåer i vår omgivning.

Du kan läsa mer om storheter lägre ner på sidan.

upp till topp Vad är µT/s?

Man kan ange styrkan på ett magnetiskt fält på olika sätt. Ett sätt är att mäta effektivvärdet och sorten är då Tesla. Ett annat sätt är att ange hur fältets styrka förändras under en sekund, dvs. Tesla per sekund (T/s).

Nedan visas två kurvor som har samma amplitud och effektivvärde, men olika frekvens.
Kurva A varierar långsamt, den har en låg frekvens. Kurva B växlar snabbare och har en högre frekvens.
Figurernas hjälplinjer är dragna där kurvorna stiger som snabbast. För en sinuskurva sker detta då kurvan skär nollstrecket. Överförs dessa hjälplinjer till ett diagram (fig. till höger) visar kurva B ett högre värde än A eftersom den hjälplinjen lutar mer. Läses nivån av efter en sekund erhålls sorten Tesla per sekund (T/s).

tesla_sekund

Mäts enbart effektivvärdet visar kurvorna samma värde och mätningarna kan bli missvisande.

Det är både effektivvärde och frekvens tillsammans som är av betydelse för att ange hur stort energiinnehållet är hos ett fält.

Mätning med sorten Tesla per sekund (T/s) är ett mått på ett fälts energiinnehåll.

Energiinnehåll
Energiinnehållet (inte att förväxla med effekt - Watt) står i proportion till hur snabbt ett fält förändras, frekvensen.
Ju högre frekvens desto större är energiinnehåll.
Kurva B har därför ett större energiinnehåll än kurva A.

En (dålig) liknelse med vatten.
Det kan ha en viss mängd t.ex. m³ (effektivvärde), men om det rinner anges flödet med sorten t.ex. m³/s. Rörelseenergin är då större än om vattnet är stillastående.

Energin hos ett fält står i proportion till dess frekvens.
Ökas frekvensen 1000 gånger så blir energiinnehållet 1000 ggr större.
Vid höga frekvenser ("joniserande strålning") är energin så stor att elektroner kan stötas bort från en atom och kvar blir en laddad atomkärna – en jon (även benämd fri radikal som ofta är mycket reaktiv och gärna bildar nya kemiska föreningar).


upp till topp Pulser- Transienter

transient

Då man slår på någon apparat händer det att lampor blinkar till. Varför? Låt oss studera vad som händer med t.ex. en glödlampa i själva tändningsögonblicket. Glödtråden är i början kall, men värms snabbt upp till en avpassad temperatur och lampan börjar lysa. Då tråden är kall drar den mycket ström och det sker en plötslig strömrusning. Det alstras en “spik”, en transient på elnätet. Ibland märker vi detta då lampor blinkar till. Stänger vi av lampan sker motsatsen, det levereras plötsligt för mycket ström. Tänk dig en tät och snabb bilkö där någon tvärbromsar. Det blir en seriekrock. Det är vad som sker med strömmen då något stängs av. Det alstras åter en “spik”, en transient, på elnätet.
Pulserna/transienterna är mycket snabba och kan jämföras med höga frekvenser (mikrovågor) och de har ett stort energiinnehål

Transienter kräver ett insvängningsförlopp innan strömmen åter stabiliseras. Man kan jämföra detta med fysiska vågrörelser och karaktären för olika musikinstrument.
Ett piano låter inte som en klarinett även om man spelar samma ton, t.ex ettstrukna A (440 Hz). Det är övertonerna som ger instrumentet dess karaktär och det beror på instrumentets material, utformning, etc.
När det gäller ström så är det elnätet, apparatens och andra inkopplade apparaters elektriska egenskaper som ger övertonernas egenskaper.
Så kallade ”lågenergilampor” kan skapa frekvenser/störningar ända upp i mikrovågsområdet och de sprids på elnätet men även akustiskt..

Pulser sprids
Strömmen skapas i samma stundsom den förbrukas. Det innebär att den puls somskapades av glödlampan, påverkar hela den stam som huset är kopplat till.
Vi har många apparater på elnätet som slås av och på: fläktar, kylar och fryboxar, värmereglering, fläktar el-stängsel m.m. Detta för med sig att elnätet är förorenat.
Olika apparater ger olika mycket störningar. En del ger kraftiga pulser och andra märks knappt. Lågenergilampor (kompaktlysrör) och strömkrävande maskiner, är värst.

pulser sprids

Varför lågenergilampor?
Lågenergilampor innehåller s.k. switchade nätaggregat som “hackar” nätspänningen flera tusen gånger per sekund.
Varje “hack” altrar en puls.
Lamporna är försedda med filter som reducerar pulserna, men de är ofta av dålig kvalité.
Även batteriladdare, som stoppas i vägguttaget, och modern elektronik fungerar på liknande sätt.
Ofta avger de även fält som sprids i rummet där de finns, även ett akustiska oljud - ultraljud, som kan uppfattas av djur men inte av människan.

Elsäkerhetsverket underkänner (februari 2012) fyra av fem
lågenergilampor” som säljs på den svenska marknaden.
De alstrar för mycket störningar på elnätet. Störningar som även sprids i luften och kan påverka trådlös elektronik.
Läs mer 1 eller läs mer 2

Lagenergilampa kretskort

upp till topp Likström
Drivs en motor av t.ex. 12 volt likström kan den avge högfrekventa pulser. Det kan vara från motorn i en rakapparat eller cirkulationspumpen i en husvagn. Hur kommer det sig?
Nedan en beskrivning av en vanlig och enkel likströmsmotor.

Motorn består av en rotor och stator. Rotorn har ofta med tre poler kopplade till var sin spole.
Rotorn omges av i ett magnetfält skapat av en permanentmagnet (statorn)

ström och magentfält
Där ström flyter skapas magnetfält.
I motorns spolar finns många lindningsvarv där magnetfälten samverkar och skapar rotorns magnetiska poler.
Här markerat med ett grått fält

likströmsmotor
Magnetfälten attraheras av statorns nord- och sydpoler varvid rotorn vrids.
När rotorn/spolen når sitt maxläge bryts strömmen - magnetfältet stängs av till den spolen och nästa spole kopplas in.
Nu är det den nya spolens magnetfält som attraheras av statorns nord- och sydpoler och rotorn vrids ytterligare en bit och förloppet upprepas.

Det sker således in- och urkoppling av spolarna flera gånger per varv. Vid varje in- och urkoppling skapas en transient som kan alstra störningar ända upp i mikrovågsområdet. Detta trots att strömkällan är ren likspänning.

Vill du fördjupa dig i likstömsmotorer finns här en bra länk

upp till topp Transienter på nätet

Det är allmänt känt att TV-n störs om någon borrar i huset. En trasig gatlykta som står och blinkar orsakar även den störningar, transienter, som ger verkningar långt bort i elnätet beroende bl.a. på hur långt det är till ställverket och hur kablarna är dragna.

störning förs vidare

Antag att en elöverkänslig person, Elsa, bor i hus A och att man i hus B börjar borra i väggen med en borrmaskin. Då alstras transienter/störningar i hela elnätet som är anslutet till transformatorn. Elsa märkte kanske att en lampa blinkade till.
Hon mår dåligt, men vet inte varför. Elsas kropp reagerar och en stund senare får hon symtom.

Normalt finns det massor av sådana här transienter på elnätet av allt som sätts på eller stängs av: kylar, frysboxar, spisar, fläktar, element mm.

pulser på nätet

Ovan visas hur nätspänningen vanligtvis ser ut. Den är förorenad av transienter och inte en ren kurva.
Lågenergilampor (lysrör) och modern elektronik innehåller ofta s.k. swichade nätaggregat som kontinuerligt skapar transienter upp till flera tusen gånger i sekunden.

Stänga av - räcker inte
Kablarna, som är under spänning (spänningssatta), finns i tak, väggar och golv, och kontakter kanske sitter kvar i uttagen. Dessa kablar avger elektriska fält även om det inte går ström i dem. Det är en förklaring till varför många elöverkänsliga gärna skruvar ur propparna.

Ofta bryts strömmen bara på ena ledaren.
En avstängd lampa/apparat kan vara spänningssatt, beroende på hur kontakten sitter i vägguttaget. Är det inte den strömförande ledaren (fasen) som kopplas bort, bryts spänningen först efter apparaten. En mätning med s.k. Elfix kan visa om kontakten sitter rätt eller fel. Säkrast är att dra ur väggkontakten helt eller använda strömbrytare som bryter båda ledarna.

upp till topp Skyddsjord och vagabonderande ström

Vårt eldistributionsnät är i dag uppbyggt kring ett system som har tre faser samt PEN-ledaren (nolla och skyddsjord) det kallas för TN-C-S. Skyddsjorden är sammankopplad med nollan i husets proppskåp (gruppcentral). Normalt ska strömmen som kommer från någon av faserna gå tillbaka via PEN-ledaren. Då något blir fel, ska höljet på en apparat fungera som ett skyddande skikt och vara anslutet till skyddsjorden. Strömmen ska då gå via höljet och återföra strömmen till proppskåpet.

Ibland blir det inte som det var tänkt.
Strömmen söker den väg där den möter minst motstånd. Den kan hitta andra vägar att gå tillbaka än via PEN-ledaren. Är installationen bristfällig kan det ge upphov till s.k. vagabonderande ström – felström som kan ta vägen via t.ex. via vattenledningsrör eller mark. Eftersom det är ström som flyter avges ett magnetfält som kan vara kraftigt. Innehåller strömmen dessutom pulser (transienter) kan det ställa till med stora problem både för hälsan och tekniken.

upp till topp Konkurrerande jordledare

dubbla system

Vi kopplar i dag samman datorer, bildskärmar, skrivare, faxar, m.m. med skärmade (jordade) kablar för signalöverföring. Samtidigt stoppar vi in kontakten för respektive apparat i ett jordat uttag. Vi har skapat “konkurrerande” vägar för strömmen. En via signalkablarna och en annan via elnätet. Detta gäller i hög grad hos företag där datorer är sammankopplade i nätverk. Är apparaterna anslutna till olika faser eller om det finns spänningsskillnader på jordanslutningen, kan man få vagabonderande ström i signalkabelns skärm eller i jordledaren. Strömmen väljer den enklaste vägen och bryr sig inte om vad vi tycker.

upp till topp Ett exempel till - en tvättmaskin

fel på nollan

På bilden kommer strömmen från transformatorn/ställverket i faserna och går tillbaka via nollan. Lägg märke till att nollan är förbunden med skyddsjorden i proppskåpet. Nollan har i exemplet ett högt motstånd. Strömmen väljer den väg där motståndet är lägst och den kan då välja vägen via apparthöljet, vattenledningen eller marken, tillbaka till ställverket. Vi har en vagabonderande ström. Spänningen kan ligga på endast någon volt, men strömstyrkan kan vara stor och då kan det skapas ett starkt magnetfält

upp till topp 5-LEDAR SYSTEM

femledarsystem

Som beskrivits tidigare har vi i dag tre faser samt nolla (skyddsjord), dvs. fyra ledare fram till proppskåpet. Ett bättre system är det där nollan och skyddsjorden är åtskilda från varandra hela vägen från en apparat till ställverket/transformatorn. Det är då tre faser, nolla och en helt separat skyddsjord, totalt 5 ledare.

upp till topp DATOR och SKÄRM

katodstråleskärm

Datorskärmen avger starka elektriska- och magnetiska fält. De fält som  datorn, tangentbord och mus avger, är i allmänhet svagare.

Lågstrålande skärmar
Kan betraktas som en falsk varudeklaration. Det finns inga datorskärmar som inte avger magnetiska eller elektriska fält, bara mer eller mindre.
Det finns dock elsanerade specialskärmar t.ex. från BEMI.

Katodstråleskärm
För att inte krångla till det mer än nödvändigt beskriver jag en gammaldags svart/vit TV-skärm.
Längst bak sitter en “kanon” som avger en elektronstråle mot skärmens insida, som är belagd med ett ämne som lyser upp som en punkt då den träffas av elektroner. Skall punkten lysa konstant, “skjuts” elektronerna ut i ett jämnt flöde, ett avbrott i flödet gör punkten svart. Vi har här att göra med spänningar på 30 000 Volt.
Det finns fyra magnetspolar för att flytta punkten över skärmen, horisontellt och vertikalt. Med det ena paret flyttas punkten horisontellt. Detta görs så snabbt att  vi upptattar punkten som en linje. Detta kallas för “linjefrekvent magnetiskt växelfält”, och arbetar med frekvenser upp till 100 000 Hz. De andra paret flyttar linjen upp och ned, och vi uppfattar bilden som helt vit. Detta kallas för “bildfrekvent magnetiskt växelfält” och detta görs ca. 100 ggr per sekund.
Bilden består av 625 linjer som börjar ritas vid skärmens vänstra övre hörn. Strålen dras horisontellt över till högra sidan, samtidigt som den “moduleras” dvs.den varierar i styrka beroende på vad som skall visas. Därefter återgår strålen, som nu är släckt (röda pilarna), till vänster sida och under den första linjen och förloppet upprepas. När strålen kommit längst ner till högra hörnet återgår den till övre vänstra hörnet igen. Så här håller det på. På en gammal TV skapas en ny bild 25 ggr/sek.
Utvecklingen går mot allt högre upplösning, fler linjer och mindre punkter och större bildformat, (gäller även TV). Detta medför högre frekvenser och kraftigare magneter eftersom strålen måste böjas (länkas av) kraftigare. Samtidigt som elektronstrålen blir kraftigare.

upp till topp Måttenheter

Enligt det s.k. metriska systemet visar: den första bokstaven storleksordning och påföljande bokstäver vad som avses.
Sse tabellen nedan.

Första bokstaven
anger storlek
Andra bokastaven
vad som avses
k = kilo (1000) g = gram
d =deci (0,1) s = sekund
m = milli (0,001) m = meter
Resultatet blir då t.ex.
mm = millimeter km = kilometer
kg = kilogram ms = millisekund
symbol

prefix

 

faktor

i ord

T

Tera

1 000 000 000 000

12

biljon

G

Giga

1 000 000 000

9

miljard

M

Mega

1 000 000

6

miljon

k

kilo

1 000

3

tusen

h

hekto

100

2

hundra

da

deka

10

1

tio

d

deci

0,1

-1

tiondel

c
centi
0,01
-2
hundradel
m
milli
0,001
-3
tusendel
µ
micro
0,000 001
-6
miljondel
n
nano
0,000 000 001
-9
miljarddel
p
pico
0,000 000 000 001
-12
biljondel

upp till topp SAR-värde

Ett sätt att mäta energiinnehåll är att mäta den temperaturökning som sker vid påverkan av mikrovågor, det s.k. SAR-värdet. Man mäter en temperaturökning hos en docka (s.k. dummy) som utsätts för strålningen från en mobiltelefon. På Strålsäkerhetsmyndighetens (f.d. SSI) webbsida står detta*:

“Även om mobiltelefonens effekt är liten tas en del av radiovågorna upp av kroppens vävnader och omvandlas till värme. SAR-värdet, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp när mobilen hålls mot huvudet och sänder med högsta effekt, vilket den gör mycket sällan.”

Man mäter inte de nivåer där mikrovågor kan ge upp-hov till biologiska skador. SAR-värdet skyddar dig endast från att bli alltför uppvärmd!

Hur mätningen går till kan du läsa på SSMs hemsida och här finns en länk som de hänvisar till

upp till topp Decibel, dBm

Inom elektroniken används decibel, dB för att beskriva förhållandet mellan två storheter.

Antal
Procent
Decibel
1
100
0
2
200
3
10
1000
10
100
10000
20
1000
100000
30

Decibel dB kan sägas vara en logaritmisk procentsats i förhållande till ett referensvärde.
(I tabellen ovan är referensvärdet 1)

upp till topp Sändareffekt

PTS (Post och telestyrelsen) använder sig av sorten dBm, då de anger en sändares uteffekt. Detta avviker från gängse standard eftersom bokstaven m står sist, avses en sträcka i meter. Således borde dBm vara "decibelmeter" eller mer exakt eftersom deci betyder en tiondel - tiondelsbellmeter. En helt vansinnig sort med andra ord.

dBm anger hur många gånger starkare signalen är i förhållande till ett referensvärde. De utgår från referensvärdet 1 milliwatt och räknar ut hur många "procent" starkare sändaren är i förhållande till detta.
Vet man inte referensvärdet, blir informationen utan betydelse.

dBm är en fackterm, som slarvigt och felaktigt används på en hemsida som vänder sig till allmänheten.
Det är svårt att finna referensvärdet på PTSs hemsida, men under "Frågor och svar" kan man hitta att referensvärdet är 0,001W. Med denna kunskap kan effekten beräknas (se "Omvandling..." lite längre ned på denna sida).

Under "Frågor och svar" på SSIs hemsida
(http://e-tjanster.pts.se/Map/Faq.aspx), står detta:

Effekten på sändare (basstationer) för mobiltelefonder använder ett komplicerat begrepp för att ange utefekt. På Post och telestyrelsens, PTS, hemsida stod detta:
"...Effekten från basstationens antenn anges i dBm e.i.r.p. Basstationens antenn har en riktverkan som gör att sändareffekten koncentreras i en riktning. Måttet på hur stor koncentrationen är kallas antennvinst. Antennvinst anges normalt i enheten dBi. När sändareffekten multipliceras med antennvinsten resulterar det i storleken på signalens effekt i antennens riktning. Detta värde kallas för ekvivalent isotropiskt utstrålande effekt (equivalent isotropically radiated power, e.i.r.p.). Inom mobiltelefoni anges effekter i enheten dBm som uttrycker effekten i logaritmisk skala i förhållande till 1 mW (milliwatt). Exempel: 10 Watt e.i.r.p = 40 dBm e.i.r.p.
P (dBm) = 10 x log (10 Watt / 0,001) = 40 dBm...

upp till topp Omvandling av dBm till Watt

Här kan du öppna och spara en Excel-fil
för att mata in egna värden. Den är endast på 17 kB
Beräkning av dBm-värdet
då effekten (Watt) är känt
watt-dBm
B är effekten i Watt
I Excel skrivs detta så här
=10*LOG10(B1/0,001)
där effekten i Watt står i cell B1

Watt dBm
1000 60,0
900 59,5
800 59,0
700 58,5
600 57,8
500 57,0
400 56,0
300 54,8
200 53,0
100 50,0
   
Beräkning av effekten (Watt)
då dBm-värdet är känt
dBm-Watt
A är dBm-värdet
I Excel skrivs detta så här
=UPPHÖJT.TILL(10;A1/10)/1000
där dB-värdet står i cell A1

dBm Watt
50 100
51 126
52 158
53 200
54 251
55 316
56 398
57 501
58 631
59 794
60 1000